Privacyverklaring


Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Stadstuinderij Piushaven. StadsTuinderij Piushaven is een project van Stichting Het Werkt, statutair gevestigd aan de Oude Lind 9, 5046 AL  te Tilburg.

Het bezoekadres van StadsTuinderij Piushaven is Havendijk 43-47, 5017 AL te Tilburg. Stadstuinderij Piushaven  is per e-mail te bereiken via  info@stadstuinderijpiushaven.nl  en telefonisch via de coördinatoren Albert van der Most (06-30655353) en Karin Moers (06-30759572).

Stichting Het Werkt verwerkt de persoonsgegevens die aan StadsTuinderij Piushaven worden verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je als vrijwilliger actief bent bij StadsTuinderij Piushaven, vragen wij je om enkele persoonsgegevens te verstrekken en akkoord te gaan met de privacyverklaring. Indien je niet wenst om persoonsgegevens aan Stadstuinderij Piushaven te verstrekken, is Stadstuinderij Piushaven niet in staat om op een kwalitatief goede wijze diensten aan jou te leveren.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Stadstuinderij Piushaven verwerkt van vrijwilligers in ieder geval de volgende algemene persoonsgegevens:    

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres

Wanneer je daarvoor toestemming geeft verwerken wij ook een aantal extra gegevens:

 • Adres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Motivatie om als vrijwilliger bij StadsTuinderij Piushaven actief te zijn
   
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Stadstuinderij Piushaven verwerkt deze persoonsgegevens  voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen bij bijzondere omstandigheden
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Opzetten, verbeteren en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van StadsTuinderij Piushaven
   
Hoe we persoonsgegevens van cliënten verkrijgen en bewaren

Persoonsgegevens worden pas gevraagd als je na de kennismaking aangeeft dat je graag als vrijwilliger actief wilt zijn bij Stadstuinderij Piushaven. Bovengenoemde persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde map van de share point omgeving van Stichting Het Werkt en worden alleen gebruikt om onze diensten aan jou op een goede manier te kunnen (blijven) aanbieden. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de coördinatoren van StadsTuinderij Piushaven en zullen zonder jouw toestemming niet met externe partijen worden gedeeld. De gegevens worden verwijderd binnen vier weken nadat je hebt aangegeven niet langer als vrijwilliger bij StadsTuinderij Piushaven actief te willen zijn.

Maken van foto’s

Stadstuinderij Piushaven maakt alleen na toestemming foto’s van vrijwilligers. Deze foto’s worden enkel gebruikt voor het facebookaccount, de website of flyers van Stadstuinderij Piushaven en voor geen enkel ander commercieel doeleinde. Iedere cliënt heeft het recht om de toestemming in te trekken. Stadstuinderij Piushaven zal deze foto’s dan uiterlijk binnen 14 dagen verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Het Werkt en Stadstuinderij Piushaven nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de harde schijven van alle laptops, vaste pc’s en telefoons van Stadstuinderij Piushaven en Stichting Het Werkt versleuteld. Het is daarmee vrijwel uitgesloten dat bij verlies of diefstal van apparatuur data verloren kunnen gaan en misbruikt kunnen worden.

Alle persoonsgevoelige informatie is beveiligd en conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen. Documenten met persoonlijke informatie worden uitsluitend met toestemming van de cliënt naar andere organisaties verstuurd en worden altijd versleuteld verzonden.

De websites www.hetwerkt.eu en www.stadstuinderijpiushaven.nl  hebben beide een SSL-certificaat (https), waardoor gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Medewerkers van Stadstuinderij Piushaven zijn mondeling en schriftelijk geïnstrueerd om op een veilige manier om te gaan met persoonsgegevens. Verder wordt gebruik gemaakt van een register waarin eventuele onregelmatigheden en datalekken worden beschreven en de daarmee samenhangende verbeteracties worden gemonitord.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stadstuinderij Piushaven en Stichting Het Werkt gebruiken op hun websites alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen in zoverre dat niet in strijd is met eventuele wettelijke verplichtingen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stadstuinderij Piushaven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging en een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per email sturen naar een van de vrijwilligerscoördinatoren van Stadstuinderij Piushaven.

 Om fraude en/of misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Het Werkt via jeffrey@hetwerkt.eu

Stadstuinderij Piushaven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stadstuinderij Piushaven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadstuinderij Piushaven) tussen zit.

Aanpassen privacyverklaring

Stadstuinderij Piushaven behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen conform de van toepassing zijnde verordeningen en wetten. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26-06-2018.